Klummer

Vi skal prioritere fagligheden

Udgifterne til det specialiserede socialområde stiger. Det må vi erkende.
Men mere interessant er det, om stigningen i udgifterne kommer den enkelte modtager til gavn.
Det kan vi godt tvivle på, om det er gældende alle steder.

Læs mere
Emner
Klummer

Fællesskabet nytter

Jeg har tidligere skrevet om betydningen af, at vi som lønmodtagere organiserer os, og her på det sidste har vi fået et par eksempler på, at det gør en forskel.

Den længe ventede trepartsaftale, som kommer til at tilgodese langt de fleste medlemmer, og nye regler for erstatning for arbejdsskade er to gode eksempler på, at fællesskabet nytter.

Læs mere
Klummer

Prioriterer vi rigtigt?

Den ulykkelige krig i Ukraine er der forsat, og den præger vores hverdag på mange måder. Priserne på dagligvarer stiger som følge af krigen, og der er øgede udgifter til olie, gas og el. Det rammer alle danskere, men det giver en voldsom forskel mellem dem, som i forvejen har et vist råderum, og dem, som ikke har det.

Læs mere
Klummer

Vi er klar til mere tillid og frihed

Der skal mere tillid, ansvar og frihed til de offentligt ansatte. Sådan lyder det fra den samlede regering, som har udtalt, at de vil i mål med frisætning af det offentlige arbejdsmarked. Vi er klar til mere tillid og mere frihed, men det må ikke gå ud over hverken borgernes og de ansattes rettigheder.

Læs mere
Klummer

Hvorfor skal jeg være medlem af Socialpædagogerne Nordjylland?

Det er et spørgsmål, vi ofte får. Heldigvis er der rigtig mange gode grunde til at være en del af fællesskabet ved at organisere sig, når man er socialpædagog.

Læs mere
Klummer

Trist økonomiaftale for de udsatte borgere

Regeringen og KL indgik økonomi aftale for Kommunernes økonomi den 8. juni. En aftale som reelt betyder, at der bliver færre penge til det specialiserede sociale område, da der ikke er en bøjet femøre mere til området, ligesom der er ikke taget højde for demografi på området.

Læs mere
Klummer

En fattig socialpolitik

Det skorter ikke på flotte ord, når regeringen og kommunerne udtaler sig om forholdende for handicappede borgere i Danmark. Desværre viser det sig gang på gang, at der er langt fra ord til handling, og indimellem oplever vi ligefrem det paradoks, at politikerne og kommunerne arbejder direkte imod deres egne ord.

Læs mere
Klummer

Pas på medarbejderne

I dette nummer af Indsigt, er der historien om Helle, som ikke længere kan arbejde som socialpædagog. Det er en trist historie, for selv om kommunen har taget ansvar på sig, og der er givet en økonomisk erstatning, så er jeg sikker på, at Helle gerne vil bytte det hele for at have været oplevelserne foruden.

Læs mere
Klummer

KL svigter de udsatte

”Jeg kan ikke forstå, hvad en regering skal gøre godt for, hvis det ikke er for at hjælpe de svage. De stærke skal sgu nok klare sig”.
Sådan sagde Kim Larsen for en del år siden, men udsagnet er ikke blevet mindre relevant. Måske skal det snarere udvides, så også Kommunernes Landsforening (KL) kommer med i teksten.

Læs mere
Klummer

Der er brug for ressourcerne

Vi hører fra ansatte, som kommer fra deltid til fuldtid, at de får bedre tid til det nære borgerarbejde, fordi de timer som tilføres deres ansættelse, ikke nødvendigvis er til flere møder og dokumentationsopgaver, men bruges på det de allerhelst vil – arbejdet direkte og konkret med borgerne i tilbuddet.

Læs mere
Klummer

Det er ikke raketvidenskab

Det er jo dybt logisk, at de sociale tilbud handler om at støtte borgerne i deres personlige udvikling og bruge serviceloven til at kompensere der, hvor der er behov for det. Men noget er gået galt undervejs, når vi begynder at drøfte mere tid til borgerne, mere fokus på det daglige arbejde med borgerne.

Læs mere
Klummer

En anden virkelighed

Den holdning, som det socialpædagogiske personale er gået til arbejdet med under Coronakrisen, må imponere enhver. Vi ved, at I alle yder en kæmpe indsats både fysisk og mentalt i disse dage. Samfundet kunne ikke løse opgaverne omkring de mest udsatte uden jer!

Læs mere
Klummer

Godt nytår i fællesskabets ånd

Vi er enige med Statsminister Mette Frederiksen i, at flere børn og unge skal have de rette tilbud på det rette tidspunkt i deres liv – og med udgangspunkt i barnets behov og ikke forældrenes. Men det vil kræve økonomi, ændret lovgivning og ændret praksis i kommunerne.

Læs mere
Klummer

Mere magt – mulighed eller forbandelse

Fra nytår træder loven om de nye magtanvendelsesregler i kraft for personer med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne. En konsekvens af de nye regler er, at der gives mere magt til de professionelle omkring borgerne. Det kræver, at man meget grundig diskuterer etiske spilleregler på arbejdspladserne, så det ikke er op til den enkelte medarbejder at træffe valg om anvendelsen af reglerne.

Læs mere
Klummer

Vi vil gerne være en del af løsningen

Vi er glade, når negative arbejdsforhold kommer frem i lyset – for det skal der gøres noget ved, og i den forbindelse vil vi meget gerne hjælpe og spille en aktiv rolle.

Læs mere
Klummer

Arbejdsglæde gør en stor forskel

Trivsel i ens arbejde er vigtigt for kvaliteten af ens arbejdsliv, og det arbejde man udfører. Og det uanset hvilke funktioner man varetager.

Læs mere
Klummer

Hvor er fokus i de sociale tilbud?

På det sociale område ser vi lige nu flere kampe. Især den sundhedsfaglige og den økonomiske vinkel bliver prioriteret højt, og det styrer mange af de indsatser, der arbejdes med.

Læs mere
Klummer

Hvor er vi på vej hen?

Mange arbejdspladser står midt i en kamp mellem en socialfaglig og en sundhedsfaglig tilgang til de borgere, som vi arbejder med. Selvom vi kan være i tvivl om, hvor vi er på vej hen, så skal vi som faggruppe forfølge de rettigheder, som borgerne har i de internationale konventioner, i serviceloven og i vores etiske værdigrundlag. Ingen må anskues som patient i sit eget liv.

Læs mere
Klummer

På borgernes side

Socialpædagoger arbejder ofte med udsatte borgere, som ikke altid selv kan tale deres egen sag. Vi har derfor en særlig forpligtigelse til at være på borgerens side og sikre deres rettigheder.

Læs mere
Klummer

OK18 handler om meget mere end overenskomster

Overenskomstforhandlingerne i 2018 har været en usædvanlig langvarig proces med mange dagsordener, som det har været vanskeligt at finde rundt i.

Læs mere
Klummer

Når de, som skulle være taknemmelige, bliver utaknemmelige

Skal mennesker på kontanthjælp, flygtninge og indvandrere, handicappede og anbragte børn og unge være taknemmelige? Spørger man mig, vil jeg sige nej. For de bliver ikke respekteret som ligeværdige, og de bliver ikke tilbudt ordentlige vilkår, som betyder, at de kan leve et sammenligneligt liv med andre borgere i det her land.

Læs mere
Klummer

Skønne unge mennesker

Udsatte børn og unge har været udskældt gennem flere år. I politiske og økonomiske sammenhænge snakker man om, at de er dyre og skyld i, at man skal spare på normalområdet. En ganske forfærdelig og styg måde at tale om børn og unge, som har behov for støtte.

Læs mere
Klummer

Du danske sommer

I ønskes alle en dejlig sommer og ikke et ondt ord om vejret. Det er trods alt en del af det at være her i Danmark, at det er en smule uforudsigeligt. Der er til gengæld mange andre gode ting, vi skal glæde os over i et så rigt samfund.

Læs mere
Klummer

Professionsforståelse og etisk værdigrundlag

Vi lærer meget om vores arbejdspladser, når vi holder to undervisningsdage for de studerende, der er i praktik. Langt det meste er godt at høre, men der kommer også eksempler, hvor man tænker på, hvor fagligheden blev af?

Læs mere
Klummer

Bekymringer om arbejdsmiljø

Inden jeg springer til bekymringer om arbejdsmiljø, så skal I allerførst ønskes et rigtig godt nytår med tak for samarbejdet i 2016. Vi kommer meget rundt på arbejdspladserne og møder mange medlemmer i løbet af året, og vi imponeres over, hvor høj en faglighed der rulles ud hver eneste dag på de socialpædagogiske arbejdspladser.

Læs mere
Klummer

Vi bør revurdere strukturen for tillidsrepræsentanter

Vi revurderer, hvordan strukturen omkring tillidsrepræsentanterne bør være, da hensigten med én leder – én TR ikke må overskygge den rolle og de opgaver tillidsrepræsentanterne skal og kan løse.

Læs mere
Klummer

Den gode historie

Vi har skrevet om den store medlemsfremgang, vi har haft i Nordjylland, og det er også omtalt i dette nummer af ”Indsigt”. Det er selvfølgelig altid rart, når den indsats, der ydes hver dag, bærer frugt, men det skal også være grundlaget for at gøre det endnu bedre.

Læs mere
Klummer

Nedlæg KKR

Den styreform, man har etableret med KKR, er stik imod de principper, som i øvrigt gælder for et demokrati. Tingene sker bag lukkede døre, repræsentanterne er ikke valgt direkte til at sidde der, der er ikke et endeligt ansvar placeret formelt ved en formand/borgmester eller andet.

Læs mere
Klummer

De åndssvages historie

Danmarks Radio har lavet en dokumentar, som hedder ”De åndssvages historie”, hvor man får et rigtigt godt tilbageblik i en tid, hvor lægerne styrede området. Når man ser historien, bliver man nedtrykt og måske lidt vred over, at vi har behandlet mennesker så nedgørende med sterilisationer, hvide snit og fastspændinger i et isoleret miljø.

Læs mere
Klummer

Godt og skidt

Det er vanskeligt at vælge emne, når der skal skrives lidt aktuelt fra den socialpædagogiske virkelighed, og i dette aktuelle tilfælde er der to emner, som bør berøres. Det ene er dagpengereformen – skidt, og det andet medlemspanel i Nordjylland – godt.

Læs mere
Klummer

Socialpædagogerne og politik.

Vi er en fagforening, som ikke har et partipolitisk tilhørsforhold. Det betyder ikke, at vi er upolitiske, men at vi som faglig organisation forfølger et mål, nemlig at sikre medlemmerne de bedst mulige løn- og ansættelsesvilkår.

Læs mere
Klummer

Dokumentation – godt eller skidt?

Vi skal som socialpædagoger blive gode til at bruge dokumentation som et redskab til at præsentere den socialpædagogiske faglighed, der udfoldes hver eneste dag på arbejdspladserne.

Læs mere
Klummer

Vi skal være stolte af vores faglighed

Det er fagligheden og stoltheden over den, der skal bære os i kampen for at sikre socialpolitiske rammer, hvor vi kan udfolde fagligheden bedst muligt.

Læs mere
Klummer

Glædelig jul og socialt indeks

I ønskes alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Julen kaldes jo hjerternes fest, og det tidspunkt hvor familier samles om træet, men sådan er det ikke for alle. Nogle fejrer ikke julen på grund af tro, og det skal blot respekteres, men der er andre hvor familiejulen ikke er et aktivt fravalg i Danmark.

Læs mere
Klummer

Tal pænt, menneske

Vi ser en mere rå tone, når mennesker med behov for fællesskabets støtte omtales. Når et råt sprog accepteres, bliver det også mere legalt, at man kan lade handling følge den måde, man taler om borgerne på.

Læs mere
Klummer

Herfra hvor vi står

Herfra hvor vi står, kan vi se os omkring til alle sider. Sådan lyder teksten til et gammelt nummer med Skousen og Ingemann, og når vi snakker om 1. maj, er det nødvendigt, at vi ser os omkring til alle sider.

Læs mere
Klummer

Viden giver kvalitet

Der skal mere fokus på socialpædagogernes efter- og videreuddannelse, og her er jobrotation et godt redskab til at opnå ny viden og øge kvaliteten i vores arbejde.

Læs mere
Klummer

Langt til anerkendelse af udsatte

Der lever mange mennesker i dette land, som bærer på erfaringer, vi andre slet ikke kan forestille os. Det kan være traumatiserende oplevelse i et krigshærget land, hvor man har været forfulgt og mishandlet.

Læs mere
Klummer

Skaber vi reservater for handicappede?

Vi skal arbejde for, at man som handicappet ikke isoleres. Jeg ser desværre tegn på, at vi bevæger os i retningen af reservater for handicappede, da der i mange tilfælde ikke er ressourcer til at lave aktiviteter uden for boligen.

Læs mere
Klummer

Vi kan lære af verden

Der er ingen steder, man lærer sit fædreland så godt at kende som i udlandet.

Ordene har Soya udtalt, og det gælder også for det socialpædagogiske arbejdsområde.

Læs mere
Klummer

Socialpædagoger i internationalt fællesskab

”Du må selv være den forandring, du ønsker at se i verden,” sagde Ghandi, og han rammer meget præcist essensen af noget grundlæggende i socialpædagogisk arbejde.

Læs mere
Klummer

Hvad laver du?

Sådan spørger vi ofte hinanden, når vi møder folk, vi ikke har set i et stykke tid. Det viser lidt om, hvor stor en del af vores identitet, der er bygget op omkring det, vi beskæftiger os med. For handicappede er det ofte et andet billede, der tegner sig.

Læs mere
Klummer

Velkommen til Indsigt

Indsigt er Socialpædagogerne Nordjyllands nye, elektroniske medie, hvor vi vil fortælle om nogle af de ting, der rører sig inden for vores arbejdsområde. Indsigt erstatter vores tidligere trykte kredsblad. Dette nummer handler meget om uddannelse og faglighed, jeg vil her dog tage et andet afsæt end det lokale, når jeg forholder mig til de to emner.

Læs mere
Klummer

Kritik eller samarbejde?

Vi vil som faggruppe gerne i dialog om, hvordan man effektiviserer og minimerer udgifterne på det specialiserede socialområde.

Læs mere
Klummer

Den vigtige ledelse

Der stilles større krav til faglig ledelse, men man måles primært på den økonomiske styring mange steder.

Læs mere
Klummer

Socialpædagogik gør en forskel

Socialpædagogik kommer ikke af sig selv, men er baseret på viden, erfaring og personlige kompetencer.

Læs mere
Info

Om Indsigt

Indsigt er Socialpædagogerne Nordjyllands nyhedsbrev og formidler de gode og de kritiske historier inden for det socialpædagogiske arbejdsområde i Nordjylland. Nyhedsbrevet giver medlemmer af Socialpædagogerne Nordjylland og andre interesserede indsigt i, hvad der rører sig inden for faget i Nordjylland.

Læs mere

Har du en god historie?

Så send en mail til redaktionen.

Send mail

Nyhedsbrev

Modtag indsigt som nyhedsbrev direkte i din indbakke og få godt læsestof til hverdagen.

Tilmeld

Arrangementer

21.05.2024

Temaaften om KRAP

21. maj 2024 kl. 16.00-19.00
Online-arrangement om KRAP som fundament for en professionel socialpædagogisk praksis. Oplægsholder er Lene Metner fra PsykologCentret KRAP.

Læs mere
03.06.2024

TR stormøde

3. jun 2024 kl. 08.30-16.00
Benny Andersen fortæller om OK 24 og svarer på spørgsmål.
Oplæg og prøvehandlinger om det stærke arbejdsfællesskab.
Tilmeldingsfrist: 22. maj 2024

Læs mere